Stichting Huidlymfoom JPEGjpg 

 


Secretariaat: Looierslaan 117, 2272 BK Voorburg               secretaris@stichtinghuidlymfoom.nl

———————————————————————————————————————————————

REGLEMENT PATIËNTENRAAD STICHTING HUIDLYMFOOM

 

Het bestuur van de stichting Huidlymfoom, statutair gevestigd te Leiden, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 75441608,


overwegende,

dat de stichting ten doel heeft de behartiging van de individuele en/of collectieve belangen van patiënten met huidlymfomen en hun naasten, gericht op kennisdeling en het bewerkstelligen van een optimale kwaliteit van behandeling en op het bevorderen van het contact tussen enerzijds patiënten en anderzijds hun behandelend artsen en verplegend personeel;

dat, onder verwijzing naar artikel 14 van de statuten van de stichting, het bestuur het wenselijk vindt een Patiëntenraad in te stellen;


besluit

in te stellen een Patiëntenraad (hierna te noemen “PR”), functionerend onder de volgende bepalingen.

 

Art. 1 Omvang en benoeming

Leden van de PR worden benoemd door het bestuur. Ter vervulling van een vacature kan de PR een voordracht doen aan het bestuur.

Een lid van de PR wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is vervolgens eenmaal herbenoembaar. Het aantal leden bedraagt minimaal vijf en maximaal negen.

 

Art. 2 Functievereisten

Een lid van de PR is een patiënt of een naaste van een patiënt met de aandoening als beschreven in de doelstelling van de stichting.

Een lid van de PR kan niet zijn een bestuurder van de stichting of lid van enig ander orgaan van de stichting.

 

Art. 3 Taken en bevoegdheden

De PR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over het beleid van de stichting en de uitwerking daarvan.

Op verzoek van het bestuur kan de PR in concreet te benoemen gevallen namens de stichting participeren in samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

De PR is bevoegd om gezamenlijk met de Medische Adviesraad van de stichting een voordracht te doen voor benoeming van een bestuurslid ingeval van een vacature.

Voor een statutenwijziging van de stichting is goedkeuring van de PR vereist.

 

 

Art. 4 Werkwijze

De PR komt minimaal tweemaal per jaar bijeen ter bespreking van de algemene gang van zaken.

Minimaal eenmaal per jaar komen PR en bestuur bijeen ter bespreking van de algemene gang van zaken.

De PR kiest uit zijn midden een voorzitter die vergaderingen leidt en primair de communicatie verzorgt richting bestuur.

De PR bepaalt zijn eigen werkwijze.

 

Art. 5 Beëindiging lidmaatschap PR

Een lid van de PR defungeert:

a.     door overlijden;

b.     door zijn vrijwillig aftreden;

c.     door zijn ontslag, gegeven door het bestuur.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Huidlymfoom in zijn vergadering van 29 augustus 2019.