Stichting Huidlymfoom JPEGjpg

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1.       De naam van de stichting is: Stichting Huidlymfoom.

2.       De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden.


Artikel 2 - Doel

De stichting heeft als doel de behartiging van de individuele en/of collectieve belangen van patiënten met huidlymfomen en hun naasten, gericht op kennisdeling en het bewerkstelligen van een optimale kwaliteit van behandeling en op het bevorderen van het contact tussen enerzijds patiënten en anderzijds hun behandelend artsen en verplegend personeel.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het nemen van al die maatregelen en initiatieven, het ontwikkelen en stimuleren of uitvoeren van projecten of andersoortige activiteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het vermogen zal worden gevormd door: subsidies en donaties; schenkingen, erfstellingen en legaten; alle andere verkrijgingen en baten.


Artikel 3 Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.

De bestuurders worden benoemd door het bestuur op voordracht van de

Patiëntenraad en/of de Medische adviesraad (gezamenlijk) mits deze zijn ingesteld. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien. Indien een raad na daartoe door het bestuur te zijn aangemaand niet binnen twee maanden een voordracht heeft gedaan, is het bestuur vrij in de benoeming van een bestuurslid. Het eerste bestuur van de stichting wordt bij deze akte benoemd zonder voordracht.

3.  ledere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:

a.  een bestuurder is een natuurlijk persoon;

b.  een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;

4.  Bestuurders worden benoemd voor vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

5.  Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

6.  Een bestuurder verliest zijn functie:

a.  door zijn overlijden;

b.  door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance va betaling verkrijgt;

c.  door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;

d.  door zijn vrijwillig aftreden;

e.  door zijn ontslag door de rechtbank;

f.   door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste twee in getal.


Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1 . ledere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.

2.  De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend.

De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

3.  De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

4.  Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5.  Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.

Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.

6.  In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel venNorpen. Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot.


Artikel 5 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1.  De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.  De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.

3.  Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het — uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen  de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

4.  Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.

5.  Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich véér het voorstel hebben verklaard.

Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.


Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden

1.  Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ledere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

2.  Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt) zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt mits het besluit daartoe is genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3.  Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.


Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging

Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd: het gehele bestuur samen; twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Een individuele bestuurder kan de stichting niet vertegenwoordigen, tenzij het bestuur uit één bestuurder bestaat.

De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.

Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.


Artikel 8 Boekjaar; verslaggeving

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.

De penningmeester zendt deze stukken véér het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.

Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.

De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2.

De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.

De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.


Artikel 9 - Reglementen

1.  Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet.

Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.

2.  Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen véér de datum waarop het besluit werd genomen.


Artikel 10 - Statutenwijziging

1.  Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Voor de wijziging is de goedkeuring van de Patiëntenraad en de Medische Adviesraad nodig indien deze op het moment van het nemen van het besluit is ingesteld.

2.  Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3.  Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.

De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

4.  Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. ledere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.

Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.


Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.


Artikel 12 Ontbinding en vereffening

1.  Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

2.  Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

3.  Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.


Artikel 13 - Donateurs

1.  Donateurs zijn zij, die zich als donateur bij de stichting hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er kunnen verschillende categorieën donateurs zijn.

2.  Het bestuur stelt jaarlijks een minimumbedrag vast dat door een donateur aan de stichting is verschuldigd. De minimale bijdrage kan per categorie verschillen.

3.  De stichting houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de donateurs zijn vermeld.

4.  Donateurs hebben overigens geen rechten of verplichtingen ten opzichte van de stichting.

5.  Een donateur kan het donateurschap opzeggen met een opzegtermijn van een maand met een schriftelijk bericht aan de stichting. Een donateur kan geen aanspraak maken op restitutie van een reeds betaalde bijdrage.

6.  De verdere verhouding van de stichting tot de donateurs wordt in een door het bestuur op te stellen reglement uitgewerkt.


Artikel 14 - Patiëntenraad

1.  Het bestuur kan een patiëntenraad instellen.Het aantal leden van deze raad wordt vastgesteld door het bestuur.

2.  De leden van deze raad worden benoemd door het bestuur.

3.  Een lid van deze raad moet voldoen aan de volgende vereisten:

a.  een lid van de patiëntenraad is een patiënt of naaste van een patiënt met de aandoening als beschreven onder de doelstelling;

b.  hij is geen bestuurder van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting.

4.  De patiëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over het beleid van de stichting en de uitwerking daarvan.

5.  Het bestuur stelt een reglement vast, waarin nadere regels worden opgenomen over de benoeming en het einde van de functie van een lid van de patiëntenraad. In dit reglement kunnen ook nadere regels worden opgenomen over andere onderwerpen, zoals de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de deze — raad.

6.  Deze raad oefent tevens de taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend.


Artikel 15 - Medische Adviesraad

1.  Het bestuur kan een medische adviesraad instellen.

Het aantal leden van de medische adviesraad wordt vastgesteld door het bestuur.

2.  De leden van deze adviesraad worden benoemd door het bestuur.

3.  Een lid van deze adviesraad moet voldoen aan de volgende vereisten:

a.  een lid van de adviesraad is een natuurlijk persoon met een medische achtergrond en specialistische kennis op het gebied van het doel van de stichting;

b.  hij is geen bestuurder van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting.

4.  De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over het beleid van de stichting en de uitwerking daarvan.

5.  Het bestuur stelt een reglement vast, waarin nadere regels worden opgenomen over de benoeming en het einde van de functie van een lid van de adviesraad. In dit reglement kunnen ook nadere regels worden opgenomen over andere onderwerpen, zoals de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de adviesraad.

6.  De adviesraad oefent tevens de taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend.

SLOTVERKLARINGEN

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend— twintig.

Adres

Het adres van de stichting is Looierslaan 117 2272 BK Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg,