Medische Adviesraad (MAR)

Een lid van de MAR is een natuurlijk persoon met een medische achtergrond en/of specialistische kennis op het gebied van het doel van de stichting.
De MAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over het beleid van de stichting en de uitwerking daarvan en houdt zich op de hoogte van lopend en nieuw wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het ontstaan en de behandeling van huidlymfomen, verleent medewerking aan publicaties van artikelen en van door de stichting uit te geven patiënteninformatie (brochures), adviseert het bestuur bij de beoordeling van aanvragen voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.
De MAR is bevoegd om gezamenlijk met de Patiëntenraad van de stichting een voordracht te doen voor benoeming van een bestuurslid ingeval van een vacature. Voor een statutenwijziging van de stichting is goedkeuring van de MAR vereist. Bij de samenstelling van de MAR wordt gestreefd naar een multidisciplinaire vertegenwoordiging. De werkwijze van de MAR staat beschreven in het reglement van de MAR

Leden van de Medische Adviesraad zijn:

  • Dr. L.A. Daniëls, radiotherapeut-oncoloog, UMC Amsterdam

  • Dr. M.T.W. Gaastra, dermatoloog, Oosterwal Alkmaar, UMC Amsterdam

  • Dr. K.D. Quint, dermatoloog, UMC Leiden

  • Drs. W.B.C. Stevens, hematoloog, Radboud UMC Nijmegen

  • Prof.dr. M.H. Vermeer, dermatoloog, UMC Leiden

  • Dr. E. Wielinga, kno-arts, Kliniek Oud Zuid, Amsterdam

  • Prof.dr. R. Willemze, dermatoloog, UMC Leiden

  • Dr. A. Beishuizen, kinderoncoloog, Prinses Maxima Centrum, Utrecht 

  • Dr. M. van Rossum, dermatoloog, Radboud UMC, Nijmegen